Khamis, 23 Mei 2024
15 Zulkaedah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

A. KOMPONEN SARAAN

1. Apakah komponen saraan dalam perkhidmatan awam?
2. Apakah prinsip-prinsip saraan dalam perkhidmatan awam?
3. Apakah laporan gaji yang telah dikeluarkan dalam sistem saraan perkhidmatan awam?
4. Apakah penambahbaikan-penambahbaikan berkaitan gaji yang telah dilaksanakan di bawah Sistem Saraan Malaysia?

B. PENGURUSAN GAJI

Penetapan Gaji Permulaan

1. Bagaimanakah penetapan gaji permulaan bagi pegawai yang dilantik kali pertama?
2. Bagaimanakah penetapan gaji permulaan bagi pegawai yang disahkan dalam perkhidmatan dan dilantik ke skim perkhidmatan yang lain?
3. Bagaimanakah penetapan gaji permulaan bagi pegawai yang sedang berkhidmat dari satu skim perkhidmatan ke satu skim perkhidmatan lain tanpa melalui proses pelantikan biasa?
4. Bagaimanakah penetapan gaji permulaan bagi pegawai dalam Perkhidmatan Angkatan Tentera, Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan, Perkhidmatan Am Persekutuan, Pasukan Polis dan Perkhidmatan Pelajaran ke Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun, Pihak Berkuasa Tempatan atau mana-mana organisasi di dalam atau di luar Malaysia, untuk tempoh tertentu tanpa memutuskan ikatan pegawai dengan perkhidmatan hakikinya?

Tanggung Kerja, Pemangkuan dan Naik Pangkat

5. Berapakah kadar elaun tanggung kerja yang layak diterima pegawai sekiranya diarahkan untuk menanggung kerja jawatan lain?
6. Bagaimanakah penetapan saraan bagi pegawai dalam jawatan pemangkuan?
7. Bagaimanakah penetapan gaji permulaan bagi pegawai yang dinaikkan pangkat?

Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) dan Pergerakan Gaji Tahunan (PGT)

8. Bagaimanakah Tarikh Pergerakan Gaji tahunan seseorang pegawai tetap / sementara dalam perkhidmatan awam ditentukan?
9. Adakah Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) akan berubah apabila seseorang pegawai dinaikkan pangkat?
10. Apakah kaedah pemberian Pergerakan Gaji Tahunan dalam keadaan biasa?
11. Siapakah yang layak untuk menerima pemberian Pergerakan Gaji Tahunan berdasarkan kadar tetap 3%?
12. Apakah syarat-syarat pemberian Pergerakan Gaji Tahunan berdasarkan kadar tetap 3%?
13. Adakah pemberian Pergerakan Gaji Tahunan pada kadar tetap 3% daripada gaji maksimum ini akan digunakan pada tiap-tiap kali pemberian PGT bagi pegawai yang memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan?

Pergerakan Gaji Tahunan Bagi Pegawai Yang Bersara Paksa atau Meninggal Dunia Dalam Perkhidmatan Sebelum Tarikh Pergerakan Gaji

14. Adakah pegawai yang bersara paksa pada 1 Januari 2020 layak untuk diberi Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2020?
15. Adakah pegawai yang meninggal dunia pada 1 Januari 2020 layak diberi Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2020?
16. Adakah pegawai yang meninggal dunia selepas menerima Pergerakan Gaji Tahunan tahunannya layak menerima satu lagi Pergerakan Gaji Tahunan pada tarikh kematiannya?

Pergerakan Gaji Tahunan Ketika Cuti Bergaji Penuh, Cuti Separuh Gaji atau Cuti Tanpa Gaji

17. Adakah pegawai yang diluluskan Cuti Bergaji Penuh, Cuti Separuh Gaji atau Cuti Tanpa Gaji layak diberikan Pergerakan Gaji Tahunan?

Gaji Khas Untuk Penyandang (KUP)

18. Apakah keadaan-keadaan yang memerlukan gaji Khas Untuk Penyandang (KUP) dikeluarkan?

Pembayaran Gaji Untuk Pegawai Yang Mempunyai Masalah Kehadiran

19. Bagaimanakah penetapan kaedah pembayaran gaji kepada pegawai yang mempunyai masalah berkaitan kehadiran?

Pemberian Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) Tambahan Khas

1. Adakah pemberian KGT Tambahan Khas sebanyak RM100.00 ini dilaksanakan setiap tahun bermula tahun 2023?
2. Bilakah KGT Tambahan Khas akan dibayar?
3. Adakah pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi layak menerima KGT Tambahan Khas sebanyak RM100.00?
4. Adakah pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang sedang memangku Jawatan Utama / Gred Khas C layak menerima KGT Tambahan Khas?
5. Adakah pegawai yang dipinjamkan atau ditukar sementara ke jawatan Kumpulan Pelaksana atau Kumpulan Pengurusan dan Profesional di agensi Kerajaan layak menerima KGT Tambahan Khas sebanyak RM100.00?
6. Adakah pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib layak menerima KGT Tambahan Khas?
7. Adakah kadar KGT Tambahan Khas sebanyak RM100.00 turut digunakan dalam penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat?
8. Adakah pegawai yang bersara pada 1 Januari 2023 layak menerima KGT Tambahan Khas?
9. Adakah pegawai yang meninggal dunia pada 1 Januari 2023 layak menerima KGT Tambahan Khas?
10. Adakah pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib dengan hukuman buang kerja yang berkuatkuasa selepas daripada 1 Januari 2023 layak menerima KGT Tambahan Khas?
11. Adakah pemberian KGT Tambahan Khas ini tertakluk kepada keputusan Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM)?
13. Adakah pegawai lantikan COS yang tamat kontrak pada 12 Disember 2022 dan dilantik semula pada 3 Januari 2023 layak menerima KGT Tambahan Khas ini?
14. Adakah pegawai yang gaji hakikinya telah mencapai atau menghampiri gaji maksimum layak menerima KGT Tambahan Khas ini? Sekiranya pegawai layak, bagaimanakah kaedah pemberiannya?
15. Adakah pegawai yang Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP) layak mendapat KGT Tambahan Khas ini?
16. Pegawai Bomba Gred KB19 telah menerima tawaran bagi jawatan Penolong Juruaudit Gred W29 berkuat kuasa mulai 3 Januari 2023. Adakah pegawai layak menerima KGT Tambahan Khas ini? Bagaimanakah pula penetapan gaji permulaan pegawai di jawatan Penolong Juruaudit Gred W29?
17. Penolong Pegawai Perubatan (Kontrak) Gred U29 telah dipendekkan tempoh kontrak pada 2 Januari 2023 kerana mendapat tawaran sebagai Penolong Pegawai Perubatan (Tetap) Gred U29 berkuatkuasa pada 3 Januari 2023. Adakah pegawai layak menerima KGT Tambahan Khas? Bagaimanakah penetapan gaji permulaan pegawai di jawatan Penolong Pegawai Perubatan (Tetap) Gred U29?
18. Pegawai tidak hadir bertugas dan telah ditahan gaji bermula pada 15 November 2021 hingga kini. Pegawai juga telah dikeluarkan Surat Pertuduhan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib. Adakah pegawai layak menerima KGT Tambahan Khas?