Selasa, 16 Ogos 2022
18 Muharram 1444
biruhijauemasmerah

TERMA DAN TAKRIFAN

P.U(A)1/2012
Peraturan 4 − Tafsiran


Pelantikan ke dalam perkhidmatan awam oleh Suruhanjaya secara tetap, sementara atau kontrak termasuklah pelantikan kali pertama dan pelantikan seseorang pegawai yang sedang berkhidmat dalam mana-mana skim perkhidmatan.

PP 2/2008 Pelantikan seseorang calon atau pegawai untuk berkhidmat dengan agensi awam yang diuruskan mengikut PP ini bagi tempoh tertentu berasaskan kepada syarat perkhidmatan seperti yang dipersetujui dalam perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh calon atau pegawai dengan Pihak Berkuasa Melantik

Senarai Semak

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U(A)1/2012]
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2008 (PP2/2008) − Dasar dan Prosedur Pelantikan Secara Kontrak (Contract of Service)
 

Seperti yang ditetapkan di Bahagian II − Syarat Pelantikan (PP 2/2008 )

Senarai Semak

 1. [P.U(A)1/2012]
 2. skim perkhidmatan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa
 3. Pekeliling Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2008 (PP2/2008) – Dasar dan Prosedur Pelantikan Secara Kontrak (Contract of Service)
 4. Surat Pekeliling Pkerhidmatan Bilangan 14 Tahun 2008 – Pelanjutan Had Umur Maksimum Pelantikan Secara Kontrak Bagi Pegawai Warganegara (Bukan Pesara) dan Bukan Warganegara
 5. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2010 – Pelantikan Secara Kontrak Bagi Pesara Sebagai Ketua Pengarah/ Ketua Hakim Syarie, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dan Ketua Hakim Syarie Negeri-Negeri
 

 1. [P.U(A)1/2012]
 2. skim perkhidmatan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa
 3. PP 2/2008
 4. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2007 – Penurunan Kuasa Pelantikan Secara Kontrak Pesara Kerajaan Sebagai Pensyarah di IPTA
 5. Surat Pekeliling Pkerhidmatan Bilangan 14 Tahun 2008 – Pelanjutan Had Umur Maksimum Pelantikan Secara Kontrak Bagi Pegawai Warganegara (Bukan Pesara) dan Bukan Warganegara
 6. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3/2008 – Penurunan Kuasa Menimbang Pelantikan Secara Kontrak Oleh Institusi Pengajian Tinggi Awam
 7. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2010 – Pelantikan Secara Kontrak Bagi Pesara Sebagai Ketua Pengarah/ Ketua Hakim Syarie, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dan Ketua Hakim Syarie Negeri-Negeri
 8. SPP 1 Tahun 2011 – Penurunan Kuasa Melulus Kelonggaran Syarat Had Umur Maksimum Bagi Pelantikan Secara Kontrak di IPTA
 9. Surat Edaran Tahun 2013 - Pindaan Kuasa Menimbang Bagi Pelantikan Secara Kontrak Pesara Dan Pesara Pilihan Ke Dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi
 

Seperti di Bhg IV –PP 2/2008

Senarai Semak
PP 2/2008
 

PP 2/2008

Lampiran D
Lampiran E
Lampiran F
Lampiran G
Lampiran H
Lampiran I

Senarai Semak
PP 2/2008